Je bent hier: start - conditions

winkelmandje            

 
0 €Totaal
» Naar kassa
» Verberg mandje

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden
 
1.TOEPASSING
 
1.1. Het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij iloveretro.eu houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
 
1.2. Er kan slechts schriftelijk van deze algemene voorwaarden afgeweken  worden, waarbij de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.
 
2. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING
 
2.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze via e-mail bevestigd hebben. Iloveretro.eu kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden bv. bij bestelling gedaan door minderjarigen. Wij behouden ons tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen.
Indien de klant na de bestelling geen bevestiging via e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt of is er een fout opgetreden (bv. foutief e-mailadres) Gelieve in dit geval contact op te nemen met iloveretro@iloveretro.eu
 
2.2. De consument heeft het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Iloveretro.eu zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. De gemaakte verzendkosten blijven wel verschuldigd.
De producten dienen volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant en volgens de retourprocedure.
Om gebruik te kunnen maken van dit verzakingsrecht, zal de klant de producten niet gebruiken op een manier waarop deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Concreet voor handtassen en portefeuilles betekent dit dat de producten alleen ter controle gebruikt mogen worden (zoals het gebruikelijke passen in de winkel). De producten dienen steeds met de originele labels/etiketten te worden teruggestuurd. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de klant kan zich in dit geval niet beroepen op het verzakingsrecht.
Als de kwaliteit van de producten werd geschaad of de geretourneerde producten niet volledig zijn, behoudt iloveretro.eu zich het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.
Afgeprijsde producten en/of promotiesworden niet teruggenomen.  
 
2.3. Elke productaanbieding geldt slechts tot uitputting van de voorraad. Iloveretro.eu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant zodat deze zijn bestelling kan annuleren.
 
3. PRIJZEN EN BETALINGEN
 
3.1. De prijzen die gelden op het moment van bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn in euro aangeduid, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.
 
3.2. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 10 dagen te annuleren.
 
3.3. Iloveretro.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in opgegeven prijzen of voorwaarden, noch voor fouten in productomschrijvingen of afbeeldingen.
 
3.4. Voor alle aankopen accepteren wij bankoverschrijving. De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons ontvangen werd.
 
4. LEVERING
 
4.1. Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet de verzendkosten naar de klant. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming.
 
4.2. De levering gebeurt uitsluitend binnen de Europese Unie.
 
4.3. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
 
4.4. Iloveretro.eu heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
 
4.5. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 
5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
De geleverde goederen blijven eigendom van Iloveretro.eu tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.
 
6. KLACHTEN
 
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
 
7. VERLIES OF DIEFSTAL
 
7.1. Iloveretro.be draagt het risico voor verlies of diefstal tot levering van het product aan de klant. De klant dient elke niet-levering schriftelijk aan ons te melden binnen een termijn van 14 werkdagen na bestelling Iloveretro@iloveretro.eu  Wij behouden ons het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren als deze buiten voorvermelde termijn gebeurt.
 
7.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na levering aan de klant.
 
7.3. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.
 
8. OVERMACHT
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om,  inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 
9. PERSOONSGEGEVENS
 
Door te bestellen op de internet site iloveretro.eu staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geindividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens bij de bestelling. Iloveretro.eu zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de  klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
 
10. BEWIJS
 
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups e.d.)
 
11. SCHEIDBAARHEID
 
11.1. Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
 
11.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
 
11.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.
 
12. TOEPASSELIJK RECHT
 
12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing
 
12.2. Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.
 
13. ADRESGEGEVENS EN BETALINGSGEGEVENS
Iloveretro.eu
Spaanse Kroonlaan 51
3000 Leuven
BELGIE
 
BTW BE 0837.568.472
bankgegevens
BE63 9730 3142
Bic ARSPBE22
973-0314254-08
 iloveretro@iloveretro.eu
 
 
 
Voor alle vragen omtrent bestellingen kan je contact opnemen met onze klantendienst iloveretro@iloveretro.eu Indien je je telefoonnummer doorgeeft, zullen wij je telefonisch contacteren.erkoopsvoorwaarden
 
 
1.TOEPASSING
 
1.1. Het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij iloveretro.eu houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
 
1.2. Er kan slechts schriftelijk van deze algemene voorwaarden afgeweken  worden, waarbij de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.
 
2. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING
 
2.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze via e-mail bevestigd hebben. Iloveretro.eu kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden bv. bij bestelling gedaan door minderjarigen. Wij behouden ons tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen.
Indien de klant na de bestelling geen bevestiging via e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt of is er een fout opgetreden (bv. foutief e-mailadres) Gelieve in dit geval contact op te nemen met iloveretro@iloveretro.eu
 
2.2. De consument heeft het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Iloveretro.eu zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. De gemaakte verzendkosten blijven wel verschuldigd.
De producten dienen volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant en volgens de retourprocedure.
Om gebruik te kunnen maken van dit verzakingsrecht, zal de klant de producten niet gebruiken op een manier waarop deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Concreet voor handtassen en portefeuilles betekent dit dat de producten alleen ter controle gebruikt mogen worden (zoals het gebruikelijke passen in de winkel). De producten dienen steeds met de originele labels/etiketten te worden teruggestuurd. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de klant kan zich in dit geval niet beroepen op het verzakingsrecht.
Als de kwaliteit van de producten werd geschaad of de geretourneerde producten niet volledig zijn, behoudt iloveretro.eu zich het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.
Afgeprijsde producten en/of promotiesworden niet teruggenomen.  
 
2.3. Elke productaanbieding geldt slechts tot uitputting van de voorraad. Iloveretro.eu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant zodat deze zijn bestelling kan annuleren.
 
3. PRIJZEN EN BETALINGEN
 
3.1. De prijzen die gelden op het moment van bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn in euro aangeduid, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.
 
3.2. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 10 dagen te annuleren.
 
3.3. Iloveretro.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in opgegeven prijzen of voorwaarden, noch voor fouten in productomschrijvingen of afbeeldingen.
 
3.4. Voor alle aankopen accepteren wij bankoverschrijving. De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons ontvangen werd.
 
4. LEVERING
 
4.1. Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet de verzendkosten naar de klant. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming.
 
4.2. De levering gebeurt uitsluitend binnen de Europese Unie.
 
4.3. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
 
4.4. Iloveretro.eu heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
 
4.5. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 
5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
De geleverde goederen blijven eigendom van Iloveretro.eu tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.
 
6. KLACHTEN
 
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
 
7. VERLIES OF DIEFSTAL
 
7.1. Iloveretro.be draagt het risico voor verlies of diefstal tot levering van het product aan de klant. De klant dient elke niet-levering schriftelijk aan ons te melden binnen een termijn van 14 werkdagen na bestelling Iloveretro@iloveretro.eu  Wij behouden ons het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren als deze buiten voorvermelde termijn gebeurt.
 
7.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na levering aan de klant.
 
7.3. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.
 
8. OVERMACHT
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om,  inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 
9. PERSOONSGEGEVENS
 
Door te bestellen op de internet site iloveretro.eu staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geindividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens bij de bestelling. Iloveretro.eu zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de  klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
 
10. BEWIJS
 
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups e.d.)
 
11. SCHEIDBAARHEID
 
11.1. Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
 
11.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
 
11.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.
 
12. TOEPASSELIJK RECHT
 
12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing
 
12.2. Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.
 
13. ADRESGEGEVENS EN BETALINGSGEGEVENS
Iloveretro.eu
Spaanse Kroonlaan 51
3000 Leuven
BELGIE
 
BTW BE 0837.568.472
bankgegevens
BE63 9730 3142
Bic ARSPBE22
973-0314254-08
 iloveretro@iloveretro.eu
 
 
 
Voor alle vragen omtrent bestellingen kan je contact opnemen met onze klantendienst iloveretro@iloveretro.eu Indien je je telefoonnummer doorgeeft, zullen wij je telefonisch contacteren.

ontwikkeld door exsited webdesign

american medical association jobs buy levitra australia online traditional medicinals weightless tea cialis ireland blue cross health insurance texas buy dapoxetine australia online wells fargo online account login dapoxetine online computer operating system mental health link viagra uk get well soon quotes metronidazole north mississippi medical center tupelo viagra ireland milton s hershey medical center buy cialis australia online palm beach health department finasteride online
wells fargo payday advance dapoxetine australia miso soup health benefits buy metronidazole online orange county health department buy dapoxetine uk online washington state medical marijuana laws buy viagra uk online affordable health insurance self employed cialis ireland mental health america of northern california periactin irs medical mileage 2012 buy finasteride online dermatology electronic medical records buy viagra ireland online
ayurvedic medicine for ibs priligy uk who qualifies for medical metronidazole online thank you for a job well done quotes viagra online ucsd medical school requirements buy clomid online maimonides medical center brooklyn ny buy periactin online wells maine bed and breakfast levitra uk research medical center brookside viagra united healthcare health insurance quotes finasteride online small business health insurance requirements buy propecia online
best health insurance in california for individuals priligy uk commonwealth health insurance connector authority buy levitra uk online health benefits of cayenne pepper metronidazole best doctors in seattle periactin memorial medical center ludington mi buy viagra ireland online red cedar medical center buy finasteride online keystone health insurance pennsylvania viagra dynamax medicine ball rack priligy
oolong tea health benefits buy viagra ireland online doctorate degree in education finasteride online kingdom college of natural health propecia wells fargo arena parking cialis ireland association group health insurance buy levitra uk online need health insurance now buy metronidazole online wells fargo mortgage customer service phone number viagra online uten resept
princeton health and fitness buy priligy uk online self esteem mental health clomid online minnesota mental health clinics cialis health insurance for unemployed students buy accutane online without prescription intercoastal medical group sarasota buy periactin online outdoor jobs that pay well viagra online uten resept cobra health insurance definition buy finasteride
medical assistant schools in nj metronidazole wells fargo home mortgage modification clomid doctor who board game buy viagra ireland mayo clinic internal medicine priligy online lyrics for it is well with my soul periactin online printable doctors notes for work buy priligy uk online nuclear medicine technologists jobs levitra ayurvedic medicine for depression viagra online uten resept wells fargo debit cards cheap cialis walk in mental health clinic buy propecia